Best Odour

‘’วัตถุดิบคุณภาพดี” คือสิ่งที่เราตั้งใจผลิตออกมา
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

เกี่ยวกับ Best Odour

ผลิตภัณฑ์ Uncle Barns, Best Odour, Haeyo Syrup
เป็นแบรนด์ภายใต้กลุ่มบริษัทอาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน ) ผู้ผลิตวัตถุดิบประกอบอาหาร, เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม
“วัตถุดิบคุณภาพดี” คือสิ่งที่เราตั้งใจผลิตออกมาเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

ผลิตภัณฑ์ Uncle Barns, Best Odour, Haeyo Syrup เป็นแบรนด์ภายใต้กลุ่มบริษัทอาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน ) ผู้ผลิตวัตถุดิบประกอบอาหาร, เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม “วัตถุดิบคุณภาพดี” คือสิ่งที่เราตั้งใจผลิตออกมาเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา